Opći uvjeti poslovanja

Zadnje ažuriranje: 15.01.2021.

Ovo je Mrežno mjesto društva:
Banian ITC d.o.o.
IV. Ravnice 25, 10000 Zagreb
OIB: 73554973095,
Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080905735
Račun otvoren u Privrednoj banci Zagreb HR4723400091110651711
Temeljni kapital: 20.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti u novcu
Zakonski zastupnici: Krešimir Krnic, direktor
Kontakt: info@slikovnice.hr; +385 (0)98 476 160 ili putem obrasca za izravan kontakt na Mrežnom mjestu.

Primjenjivost

Na ovom Mrežnom mjestu društvo Banian ITC d.o.o. ("BITC") pruža usluge informacijskog društva krajnjim korisnicima. Upotreba ovog Mrežnog mjesta od strane svih krajnjih korisnika uređuje se ovim Općim uvjetima i Politikom privatnosti i kolačića ("Uvjeti").

Ovi se Uvjeti primjenjuju na svaki posjet i svaku upotrebu ovog Mrežnog mjesta te na sve informacije, sadržaj i/ili usluge kojima je moguće pristupiti na ovom Mrežnom mjestu ili putem nje ("Informacije").

Uvjeti čine sastavni dio svih ugovornih odnosa koji budu sklopljeni između krajnjih korisnika i BITC uslijed korištenja ovog Mrežnog mjesta i usluga koje se putem nje pružaju od strane BITC. Krajnji korisnici pristaju na primjenu ovih Uvjeta prilikom svakog korištenja usluga koje se pružaju na ovom Mrežnom mjestu. Molimo vas da pažljivo proučite ove Uvjete i u njima sadržane odredbe, te ako je potrebno spremite kopiju za svoje potrebe.

Napominjemo da se ovi Uvjeti s vremenom mogu mijenjati. Te će izmjene stupiti na snagu odmah nakon objave izmijenjenih Uvjeta. Sve izmjene i/ili dopune bit će objavljene na ovom Mrežnom mjestu uz naznaku datuma zadnje promjene u njihovom zaglavlju, od kojeg će se datuma primjenjivati zadnja ažurirana inačica Uvjeta. Korisnicima savjetujemo redovitu provjeru Uvjeta zbog mogućih izmjena. Ako ne pristajete na odredbe Uvjeta, nemojte koristiti ovo Mrežno mjesto i usluge koje se putem njega pružaju. Korištenje Mrežnog mjesta od strane korisnika nakon obavijesti o izmjenama smatrat će se pristankom na objavljene izmjene. BITC ovim putem isključuje svoju odgovornost za bilo kakvu štetu prouzročenu korisnicima, registriranim korisnicima ili trećim osobama uslijed propusta korisnika da se upoznaju s takvim izmjenama.

Svaka od ovih odredbi Uvjeta smatra se pojedinačnom odredbom i kao takva ima zasebno djelovanje. U slučaju da pojedina odredba ili odredbe ovih Uvjeta budu proglašene ništetnima, ništetnost tih odredbi neće utjecati na ostale odredbe Uvjeta i Uvjeti će ostati na snazi u preostalom dijelu.

Ovi su Uvjeti (kao i cjelokupni sadržaj na Mrežnom mjestu) dostupni samo na hrvatskom jeziku i za njih je mjerodavno hrvatsko pravo. Sve nejasnoće ili sporove koji mogu proizaći iz upotrebe Mrežnog mjesta ili su povezana s upotrebom Mrežnog mjesta BITC i korisnici pokušat će riješiti sporazumno, mirnim putem. U slučaju nemogućnosti takvog rješavanja sporova, spor će rješavati sudovi u Republici Hrvatskoj. Posebna pravila o načinu rješavanja sporova primjenjuju se za krajnje korisnike koji se smatraju potrošačima, sukladno Uredbi (EU) br. 524/2013 od 21. svibnja 2013. o online rješavanju potrošačkih sporova sporove EU, koja uspostavlja ORS platformu kojoj možete pristupiti putem linka.

Prava i obveze korisnika

Vrste korisnia

Mrežno mjesto namjenjeno je dvijema vrstama korisnika. Krajnjim korisnicima nazivaju se posjetitelji Mrežnog mjesta koji ga posjećuju s namjerom pronalaženja informacija o dostupnim proizvodima. Klijentima se nazivaju oni korisnici Mrežnog mjesta koji na Mrežnom mjestu nude svoje proizvode. Krajnji korisnic mrežnog mjesta mogu se koristiti Mrežnim mjestom bez registracija, dok se Klijenti koji preko Mrežnog mjesta nude svoje proizvode na mrežnom mjestu moraju registrirati. Klijenti su prvenstveno nakladnici izdanja koja se na Mrežnom mjestu nude.

Prava i obveze Klijenata

Klijenti se mogu koristiti Mrežnim mjestom za predstavljanje svojih proizvoda. Klijenti mogu biti jedino izdavači ponuđenih proizvoda ili osobe koje su od izdavača dobile pisano odobrenje da određene proizvode predstave na Mrežnom mjestu. Klijenti su jedini odgovorni za sve informacije o proizvodima koje sami unose preko za to osmišljenog obrasca. Klijenti Mrežnom mjestu i njegovom vlasniku BITC ne dostavljaju nikakvu fizičku robu niti prije komercijalizacije Mrežnog mjesta imaju ikakvih financijskih obveza prema Mrežnom mjestu. Mrežno mjesto će ponuditi naplatne pakete usluga za klijente nakon testnog perioda i shodno tome izmijeniti i ove Uvjete poslovanja.

Odgovornost krajnjih korisnika

Krajnji korisnici isključivo su odgovorni za svoje korištenje Mrežnog mjesta, kao i za zaštitu povjerljivosti zaporki i drugih korisničkih podataka za pristup Mrežnom mjestu. Krajnji korisnici su isključivo odgovorni za osiguravanje opreme kojom pristupaju Mrežnom mjestu.

Prihvaćanjem ovih Uvjeta korisnici izjavljuju da svojim radnjama i/ili svojim korištenjem Mrežnog mjesta neće ograničavati ili onemogućavati druge korisnike u njegovu korištenju te da neće postupati na način protivan pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Ovo se osobito odnosi na korištenje Mrežnog mjesta na način koji bi štetio BITC i/ili predstavljao narušavanje prava trećih osoba. Ako korisnik postupi na takav način, BITC zadržava pravo krajnjem korisniku ograničiti ili ukinuti pristup Mrežnom mjestu, a krajnji korisnik se obvezuje obeštetiti BITC i njegove zastupnike ili povezana društva. U svrhu utvrđivanja postupanja s ovom obavezom, BITC može nadzirati sadržaj na Mrežnom mjestu te s Mrežnog mjesta ukloniti sadržaj za kojeg bude smatrao da je suprotan Uvjetima ili pozitivnim propisima RH. No, BITC nije odgovoran krajnjim korisnicima za ponašanje drugih korisnika na Mrežnom mjestu ni za sadržaj koji na taj način bude postavljen na Mrežnom mjestu. Krajnji korisnici upoznati su s mogućnošću da tijekom rada ovog Mrežnog mjesta dođe do nedostupnosti sadržaja i/ili usluga koje se putem njega pružaju. Takva nedostupnost može biti prouzročena raznim događajima koji su izvan kontrole BITC, uslijed koje činjenice BITC ne može odgovarati za bilo kakva oštećenja, gubitke ili štetu koja krajnjim korisnicima nastane uslijed takvih događaja. BITC, kao niti njegovi zastupnici ili povezana društva, neće biti odgovorni za štetu koja korisnicima i/ili trećim osobama može nastati kao posljedica korištenja ili kao posljedica nemogućnosti korištenja Mrežnog mjesta. Mrežno mjesto može sadržavati i sadržaj trećih strana, kojeg BITC ne kontrolira, ne jamči za njegovu potpunost, točnost ili istinitost, niti je za njega odgovoran.

Intelektualno vlasništvo

Ovo Mrežno mjesto kao i njegov sadržaj mogu biti zaštićeni odgovarajućim pravima intelektualnog vlasništva, kao što su, primjerice, autorsko pravo, pravo žiga (tj. registriranog znaka, odnosno tzv. robne marke), pravo industrijskog dizajna i drugo. Korištenje sadržaja dostupnih na Mrežnom mjestu, kao što su, primjerice, tekstovi, fotografije, slike, crteži, logotipi, audio i/ili video snimke, aplikacije i eventualni drugi računalni programi, zaštićeni nazivi proizvoda i drugo („Materijali“) dopušteno je samo u osobne nekomercijalne svrhe i samo na način kako je to predviđeno s obzirom na narav, predmet i namjenu ovog Mrežnog mjesta. Zabranjeno je reproduciranje (odnosno, umnožavanje, kopiranje, preuzimanje i slično), distribuiranje (primjerice, prodaja, dijeljenje, odnosno razmjena, iznajmljivanje i slično), priopćavanje javnosti (primjerice, objavljivanjem na drugim internetskim stranicama ili društvenim mrežama ili na drugi način) ili prerada (odnosno mijenjanje, prilagođavanje i slično) Materijala bez prethodnog pisanog dopuštenja BITC-a. Kršenje ove zabrane može imati za posljedicu povredu prava intelektualnog vlasništva a što povlači za sobom, između ostaloga, odgovornost za štetu i/ili za prekršaj ili kazneno djelo.

Zaštita osobnih podataka

BITC obrađuje osobne podatke krajnjih korisnika ovog Mrežnog mjesta, u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) te Pravilima o privatnosti i Pravilima o kolačićima. Molimo, obavezno pročitajte navedena Pravila kako biste se upoznali s načinom obrade vaših osobnih podataka u vezi s korištenjem ovog Mrežnog mjesta, uključujući posebice odredbe o kolačićima, kao i općenito, informacije o pravnim osnovama i svrhama obrade osobnih podataka korisnika, kategorijama osobnih podataka koje obrađujemo, njihovim primateljima, o rokovima njihova čuvanja, tehničkim i organizacijskim mjerama zaštitite osobnih podataka te pravima koja imate u vezi s obradom vaših osobnih podataka.

Usluge kupoprodaje i narudžbe dostupnih proizvoda

Za krajnje korisnike (posjetitelje stranice) Mrežno mjesto ne pruža uslugu prodaje već samo uslugu lakšeg pretraživanja proizvoda po željenim kriterijima. Svi konkretni podaci o proizvodima (slikovnicama/knjigama), uključujući cijenu, koji se na mrežmom mjestu nude isključiva su odgovornost treće strane, odnosno stvarnih prodavatelja knjiga koji podatke o svojim proizvodima unose samostalno. Isto tako, Mrežno mjesto ne provodi nikakvu novčanu transakciju s posjetiteljima stranice vezanu uz prodaju knjiga. Svaki proizvod koji posjetitelj odluči kupiti, kupuje izravno od nakladnika preko njegovog mrežnog mjesta i sustava za plaćanje. Stoga i odgovornost za dostupnost i isporuku robe nije na Mrežnom mjestu, već na stvarnom prodavatelju određenog proizvoda

Cijene proizvoda, dostupnost, načini plaćanja

Cijene izražene u dijelu Mrežnog mjesta na kojem su navedeni proizvodi isključiva su odgovornost trećih strana, dakle onih koji podatke o proizvodima postavljaju u sustav Mrežnog mjesta. Dostupnost artikala također je odgovornost istih trećih strana. Sve su cijene izražene u kunama (HRK) i u njih je uključen porez na dodanu vrijednost (PDV). Kupoprodaja i dostava dostupnih proizvoda određei su uvjetima stvarnih prodavatelja, odnosno trećih strana.

Dostava

BITC i Mrežno mjesto ne prodaju, stoga i ne dostavljaju ponuđene proizvode već dostavu obavlja stvarni prodavatelj (treća strana) prema svojim pravilima i uvjetima.

Postupak procesa kupoprodaje dostupnih proizvoda na Mrežnom mjestu

Mrežno mjesto nema klasičnu košaricu za kupovinu već gumb "Kupi" služi jedino kao poveznica na artikl na stranici stvarnog prodavatelja koji sam određuje postupak procesa kupoprodaje dostupnih proizvoda.

Način korištenja Mrežnog mjesta: mogućnost registracije i kupnja u statusu „Posjetitelja“

Korisnici su ovlašteni koristiti Mrežno mjesto bez posebne registracije. Trenutno na mrežnom mjestu nije omogućena registracija posjetitelja.

Klijenti su, bez obzira na metodu koju su koristili prilikom registracije, u svakom trenutku ovlašteni na odgovarajući način izmijeniti svoje korisničke podatke. BITC će korisnicima i u procesu registracije i u procesu kupovine osigurati tehnička sredstva za prepoznavanje i ispravljanje pogrešnog unosa podataka. No, korisnici su dužni prilikom unosa svojih podataka u svrhu registracije, ili u svrhu kupovine na Mrežnom mjestu, provjeriti ispravnost i točnost unesenih podataka. Unesene podatke BITC će smatrati relevantnima i temeljem navedenih će ispunjavati svoje obveze iz ovih Uvjeta.

Prilikom registracije na Mrežnom mjestu, BITC će korisnicima uputiti upit pristaju li da ih se na e-mail adresu koju su naznačili obavještava o posebnim uvjetima prodaje, akcijama i popustima primjenjivima na Mrežnom mjestu. U slučaju da korisnik pristane i dok korisnik ne povuče pristanak (na što je ovlašten u svakom trenutku), njegova će se e-mail adresa koristiti za slanje komercijalnih priopćenja od strane BITC. Sve takve e-mail poruke koje korisnik primi bit će jasno označene kao komercijalna priopćenja, uz jasne podatke o BITC kao pošiljatelju i načinima na koji se korisnik može odjaviti kako više ne bi primao takve e-mail poruke.

Reklamacije

U slučaju upita, prigovora ili zahtjeva za pojašnjenjem vezanih uz Mrežno mjesto i usluge koje se na njemu pružaju, obratite nam se na info@slikovnice.hr, broj telefona +385 (0)98 476 160.